امـاکن گـردشگری شـرق آسـیا

روستای تاریخی شیراکاواگو در ژاپن

روستای تاریخی شیراکاواگو واقع از سه روستای کوهستانی کهن تشکیل شده که در مساحتی بالغ بر ۶۸ هکتار و در منطقه  بکر دره رودخانه شوگاوا قرار دارد. این دره به برفگیر بودن شهرت دارد و خانه های چوبی با سقف شیروانی اش در فصل زمستان تا نیمه در برف فرو می روند و فضایی زمستانی [...]