تیم چارهنگام

خانواده چارهنگام در یک قاب

اعضای تیم چارهنگام

مجموعه چارهنگام گشت ایرانیان امیدوار است همواره با کمک همکاران و تیم مشاورین خود قدم های بلندی در نیل به اهداف خود بردارد.

سید جواد سقایت

سید جواد سقایت

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
سید مهدی سقایت

سید مهدی سقایت

مشاور بخش وبسایت و IT
آقای محیط

آقای محیط

مدیر مالی و مشاور مدیریت
خانم بردبار

خانم بردبار

مشاور خرید بلیط های داخلی و بلیط های خارجی
خانم تقی پور

خانم تقی پور

مشاور تورهای داخلی و آسیایی و روادید کشورهای آسیایی
خانم شهرکی

خانم شهرکی

مشاور تورهای داخلی و آسیایی و روادید کشورهای آسیایی