فرم ثبت و رسیدگی به شکایات

فرم ثبت و رسیدگی به شکایات
با استفاده از فرم زیر می توانید هرگونه شکایت و نارضایتی را به گوش مسئولان شرکت چارهنگام گشت ایرانیان برسانید.
در این بخش شرح اتفاقات و دلایل شما درمورد شکایت و نقد خود را اعلام کنید.