فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی
شرکت خدمات گردشگری چارهنگام، برای ارائه بهتر خدمات به طرح این پرسش نامه پرداخته است. برای پیگیری های بعدی جهت رفع مشکلات در صورت تمایل قسمت مشخصات را تکمیل نمایید.
(تخصص)