<

09909282663 

فرم اخذ روادید کانادا

مشخصات فردی کانادا

توجه نمایید که عینا در فرم اصلی  تمامی این اطلاعات باید در فرم اصلی وارد شوند ، لطفا تمامی فیلدهای موجود را به دقت تکمیل نمایید و هیچ گزینه ای را خالی نگذارید. در صورتی که تعداد فرزندان و خواهران یا برادران بیشتر از 6 یا 7 نفر بود لطفا تماس بگیرید. حتی درصورت همراه نبودن پدر ، مادر ، فرزند ، خواهر و برادر لطفا تمامی فیلد های موجود را به دقت تکمیل کنید.
 • مشخصات

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • اقامت قبلی

 • وضعیت تاهل

 • زبان خارجی

 • وضعیت پاسپورت

 • مشخصات تماس

 • نوع ویزا

 • دعوتنامه

 • مدارک تحصیلی

 • اطلاعات شغلی

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • درخواست های قبلی

 • تاریخچه ی کامل و دقیق سفرهای خارجی در 5 سال اخیر

  لطفاً بادقت و با تاریخهای میالدی تکمیل شود – در صورت نیاز به ردیفهای بیشتر، همین صفحه را دوباره به فایل اضافه نموده یا از آن کپی تهیه کنید
 • مشخصات خانواده

 • مشخصات همسر

 • مشخصات مادر

 • مشخصات پدر

 • مشخصات فرزند 1

 • مشخصات فرزند 2

 • مشخصات فرزند 3

 • مشخصات فرزند 4

 • فرزند 5

 • مشخصات فرزند 6

 • مشخصات خواهر و برادر 1

 • مشخصات خواهر و برادر 2

 • مشخصات خواهر و برادر 3

 • مشخصات خواهر و برادر 4

 • مشخصات خواهر و برادر 5

 • مشخصات خواهر و برادر 6

 • بارگذاری فایل ها

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید